1. Algemeen

1.1 Letstart is een service van Miller Digital (hierna "aanbieder" genoemd). Door u bij Letstart aan te melden, aanvaardt u (hierna "Letstart gebruiker" genoemd) deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden genoemd) voor het gebruik van Letstart.

1.2. De service is beschikbaar voor iedereen, voor personen onder de 18 jaar gaat aanbieder er vanuit dat er toestemming is van een ouder/voogd voordat de overeenkomst wordt aangegaan.

1.3. De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, aan te passen, te beëindigen en te verbeteren, vooral indien dit de technische vooruitgang dient en noodzakelijk wordt geacht om misbruik te voorkomen. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de Letstart website wordt veranderd. De aanbieder zal deze aanpassingen alleen doorvoeren in zoverre deze redelijk en acceptabel zijn voor de Letstart gebruiker of de aanbieder hiertoe is verplicht op grond van wettelijke voorschriften.

1.4. Verder kan de aanbieder met toestemming van de Letstart gebruiker de inhoud van het bestaande contract als ook van deze Algemene Voorwaarden aanpassen. De toestemming voor de aanpassing geldt als verleend, indien de Letstart gebruiker geen bezwaar tegen de aanpassing indient binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de aanpassing. De aanbieder verplicht zich ertoe in het kader van de mededeling van de aanpassing de Letstart gebruiker attent te maken op de gevolgen van een nagelaten bezwaar.

2. Doel van het contract, aanpassing van het contract

2.1. Aanbieder stelt een online service ter beschikking, waarmee de Letstart gebruikers een eigen Letstart website kunnen ontwerpen. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de eigen Letstart website zelfstandig aan te passen en eigen inhoud te creëren.

2.2. Aanbieder biedt de gebruikers twee verschillende pakketten: een proefperiode (“Letstart Trial”) en een pakket met een betalingsverplichting (“Letstart Pro”) Een overzicht met een up-to-date beschrijving van de diensten van de pakketten kan hier worden gevonden.

2.3. Aanbieder biedt de gebruikers drie verschillende betaalperiodes te weten maandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks. Op het moment van kiezen voor een betaalperiode dient direct het verschuldigde bedrag voor deze periode te worden voldaan.

2.4. De gebruiker van LetstartPro gaat ermee akkoord, dat zijn/haar factuur langs electronische weg (per email) wordt opgestuurd. Deze is geldig zonder handtekening.

2.5. Vrijwillige gratis diensten en prestaties van de aanbieder kunnen op elk ogenblik worden beëindigd. De gebruiker heeft in dit geval geen aanspraak op voortzetting van de service.

2.6. Als een gebruiker van Letstart Trial 30 dagen lang niet op zijn website inlogt, kan de aanbieder de website en alle daartoe behorende inhoud onherroepelijk verwijderen.

2.7. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

3. Persoonlijke gegevens

3.1. De Letstart gebruiker garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De Letstart gebruiker gaat ermee akkoord, dat zijn gegevens bij de aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij de Letstart gebruiker daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is de gegevens door te geven om de service te kunnen leveren (bijvoorbeeld als gegevens voor de registratie van een domein moeten worden doorgegeven aan de registrar). Elke Letstart gebruiker is verplicht de persoonlijke gegevens te actualiseren. De Letstart gebruiker is tevens verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.

4. Duur en beëindiging van het contract, beëindiging van de service, terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen

4.1. Een Letstart Trial-website kan op elk ogenblik door de gebruiker zelf direct worden verwijderd. De gebruiker dient zich daartoe in te loggen op zijn of haar website en in het dashboard panel te kiezen voor "Mijn sites" en "Opzeggen". Mogelijkerwijs kan na bepaalde tijd besloten worden door aanbieder dat bestanden en opgebouwde Letstart website van gebruiker verwijderd wordt van de Letstartserver.

4.2. In zoverre uit de beschrijving van de service niets anders blijkt, heeft het contract van de pakketten met een betalingsverplichting een looptijd van respectievelijk één, zes of twaalf maanden en wordt telkens met dezelfde periode verlengd als het contract niet voor het einde van de looptijd in de inlogomgeving wordt opgezegd.

4.3. De aanbieder heeft het recht de contractuele verhouding eenzijdig en zonder opgaaf van reden met een termijn van 3 maanden op te zeggen. Een terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen is in dit geval niet van toepassing. De opzegging kan bij kennisneming van het niet nakomen van de verplichtingen door de Letstart gebruiker (zie hoofdstuk 5) met onmiddellijke ingang gebeuren. Een dergelijke contractbreuk kan verder civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker zelf hebben. Terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen vindt in dit geval niet plaats. De aanbieder heeft het recht de website van de gebruiker te verwijderen en de toegang tot Letstart te blokkeren als de vergoedingen niet zijn betaald. In dit geval heeft de aanbieder verder het recht het domein van de gebruiker te laten verwijderen. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verstrekt de gebruiker uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.

4.4. De opzegging van eventuele extra gekozen opties met een betalingsverplichting laat de contractuele verhouding voor het overige onaangetast.

4.5. Na beëindiging van de contractuele verhouding is de aanbieder er niet meer toe verplicht contractuele services te leveren. Hij kan alle op de server voorhanden gegevens van de Letstart gebruiker – inclusief emails in de postvakken – wissen. Een overdracht van alle gegevens behorende tot de Letstart website van de gebruiker naar een server van een andere aanbieder is niet mogelijk. Bovendien heeft de aanbieder na beëindiging van het contract het recht domeinen van de Letstart gebruiker, die niet naar een nieuwe provider zijn overgezet, bij de betreffende registrar te laten verwijderen.

5. Algemene plichten van de Letstart gebruiker

5.1. De Letstart gebruiker is verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn Letstart website beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De aanbieder is niet verplicht de Letstart websites van de Letstart gebruiker op eventuele wetsovertredingen te controleren.

5.2. De gebruiker is verplicht alle geldige nationale wettelijke voorschriften na te leven.

5.3. De gebruiker is verplicht bij het gebruik van de service geen handelingen te verrichten, die de rechten van derden (inclusief hun persoonlijkheidsrechten) schenden.

5.4. De gebruiker is verplicht geen inhoud ter beschikking te stellen dat in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden (vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten). Verder is de Letstart gebruiker verplicht zijn website niet voor spamdoeleinden te gebruiken. Als wegens een wederrechtelijke inhoud, die de gebruiker op zijn website ter beschikking stelt, aan Letstart een eis wordt gesteld (bijvoorbeeld op nalating, herroeping, rectificatie, schadevergoeding enz.) is de gebruiker ertoe verplicht Letstart alle daardoor ontstaande kosten te vergoeden. De gebruiker is ook verplicht Letstart op elke mogelijke manier te helpen een dergelijke eis af te weren.

5.5. De Letstart gebruiker is verplicht geen directe downloads van andere websites met zijn Letstart website te linken.

5.6. De Letstart gebruiker is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens (of de overeenkomstige wettelijke plicht van het land van gebruik) in acht te nemen.

5.7. De Letstart gebruiker moet alle bestanden en software-instellingen, waartoe hij toegang heeft, zelf regelmatig beveiligen. De gegevens moeten in elk geval worden beveiligd, voordat de Letstart gebruiker veranderingen doorvoert als ook voordat de aanbieder onderhoudswerkzaamheden uitvoert, in zoverre deze door de aanbieder zijn meegedeeld. De back-up die door de Letstart gebruiker wordt gemaakt, mag in geen geval op de Letstart server worden opgeslagen.

5.8. Zonder de toestemming van de desbetreffende ontvanger mag de Letstart gebruiker geen e-mails met telkens dezelfde inhoud massaal (“spam”) via de systemen respectievelijk de server van de aanbieder verzenden.

5.9. De Letstart gebruiker zal de door Letstart ter beschikking gestelde designs alleen voor zijn Letstart website gebruiken. Het is uitdrukkelijk verboden de Letstart website op te slaan en op een externe server verder te gebruiken.

5.10. Letstart gebruiker is zich ervan bewust dat een Fair Use Policy van toepassing is wat inhoudt dat er geen vaste limiet aan de te gebruiken hoeveelheid verbruik zit, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als ‘niet redelijk’

wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt:
- verbruik van meer dan 10 gigabyte aan schijfruimte;
- verbruik van meer dan 50 gigabyte aan dataverkeer per maand.

Indien aanbieder constateert dat sprake is van niet-redelijk gebruik van de dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de dienst (al dan niet tijdelijk) op te schorten of – bij herhaald onredelijk gebruik – de overeenkomst voor de Dienst te ontbinden.

6. Registratie en opzegging van het domein, verandering van provider

6.1. De pakketten met een betalingsverplichting bevatten één of meerdere domeinen. Bij het bezorgen en/of onderhouden van domeinen is de aanbieder, in het kader van de verhouding tussen de Letstart gebruiker en de desbetreffende organisatie voor de domeintoewijzing (“registrar”), alleen als bemiddelaar actief. De verschillende topleveldomeinen (bijvoorbeeld “.nl”) worden beheerd door een groot aantal verschillende, meestal nationale organisaties. Elke organisatie voor het toewijzen van domeinen heeft eigen voorwaarden voor de registratie en het beheer van domeinen. Aanvullend gelden daarom de voor het te registreren domein relevante registratievoorwaarden en richtlijnen, bijvoorbeeld bij .nl-domeinen de registratievoorwaarden -en richtlijnen van SIDN. Deze maken deel uit van het contract. Voor de registratie van andere topleveldomeinen gelden dienovereenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie, die de aanbieder desgewenst aan de Letstart gebruiker toestuurt en die bovendien via het internet bij de desbetreffende toewijzende instantie kunnen worden opgeroepen.

6.2. Voor de registratie van het domein is de Letstart gebruiker in het bijzonder verplicht de juiste en volledige gegevens van de domeineigenaar en de administratieve contactpersoon aan te geven. Technische contactpersoon is altijd Letstart. Onafhankelijk van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen de volgende contactgegevens verstrekt te worden: naam, officieel postadres (geen postbusadres of anoniem adres), emailadres en telefoonnummer. Bij wijzigingen moet de Letstart gebruiker de gegevens onmiddellijk aan de aanbieder mededelen door deze online te actualiseren.

6.3. De aanbieder zal na het afsluiten van het contract ervoor zorgen dat het gewenste domein bij de bevoegde registrar kan worden aangevraagd. De aanbieder heeft het recht een domein pas te activeren nadat de vergoeding, die voor de registratie werd overeengekomen, is betaald. De aanbieder heeft geen invloed op de domeintoewijzing door de desbetreffende organisatie. De aanbieder garandeert niet dat de voor de Letstart gebruiker aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of toegewezen domeinen vrij van rechten van derden zijn of op lange termijn blijven bestaan. De informatie van de aanbieder over het feit dat een bepaald domein nog vrij is, wordt verstrekt op basis van gegevens van derden en betreft alleen het tijdstip van het inwinnen van de informatie door de aanbieder. Pas met de registratie van het domein voor de Letstart gebruiker en de registratie in de databank van de registrar is het domein aan de Letstart gebruiker toegewezen.

6.4. Voordat een domein wordt aangevraagd, controleert de Letstart gebruiker of dit domein geen rechten van derden schendt of in strijd is met geldend recht. De Letstart gebruiker garandeert dat hij deze verplichting heeft vervuld en dat deze controle geen aanwijzingen voor een schending van het recht heeft opgeleverd.

6.5. Een wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij de desbetreffende registrar is uitgesloten. Indien een aangevraagd domein reeds aan iemand anders is toegewezen gedurende de tijd die benodigd is om de aanvraag naar de registrar door te sturen, dan kan de Letstart gebruiker een ander domein kiezen. Dit geldt niet als bij een verandering van provider de vorige provider deze verandering weigert. In dit geval zorgt de Letstart gebruiker ervoor dat de vorige provider het domein vrijgeeft of via de aanbieder om een extra domein verzoekt tegen een aanvullende betaling. Mochten afzonderlijke domeinen door de Letstart gebruiker of op grond van bindende beslissingen in domeingeschillen zijn opgezegd, bestaat geen aanspraak op het aanvragen van een gratis vervangend domein.

6.6. Bij alle via de aanbieder geregistreerde domeinen kan de Letstart gebruiker met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie op elk ogenblik naar een andere provider overstappen voor zover deze het overeenkomstige topleveldomein (bijvoorbeeld ".nl") aanbiedt respectievelijk de verandering van provider, in overeenstemming met de vereiste omstandigheden en technische eisen, ondersteunt. De desbetreffende contractuele verhouding wordt door een dergelijke verandering niet aangetast. Wat dit betreft, is altijd een uitdrukkelijke opzegging vereist. Alle verklaringen betreffende het domein – in het bijzonder opzegging van het domein, verandering van provider– moeten online in de Letstart inlogomgeving gebeuren. Als de aanbieder de aanvraag tot verandering van provider van de nieuwe provider van de Letstart gebruiker niet op tijd kan inwilligen, omdat de aanvraag door de nieuwe provider of de Letstart gebruiker te laat tot stand werd gebracht of de voor de toestemming noodzakelijke voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de aanbieder uitdrukkelijk het recht het opgezegde domein tegen de opzeggingstermijn bij de desbetreffende toewijzende instantie te laten verwijderen. De aanbieder behoudt zich het recht voor pas aan domein verhuis-aanvragen te voldoen, nadat alle onbetwiste openstaande vorderingen van de Letstart gebruiker zijn betaald.

6.7. Indien hij de rechten van een voor hem geregistreerd domein verliest, is de Letstart gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan de aanbieder mede te delen.

7. Storingen van de prestaties

7.1. De aanbieder zorgt voor een continue beschikbaarheid en foutloze functionaliteit. De gebruiker erkent echter dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeld telecommunicatienetwerken, een ononderbroken beschikbaarheid van de Letstart websites niet kan worden gegarandeerd, waardoor voor de gebruiker geen continue toegangsmogelijkheid bestaat. Tijdelijke toegangsbeperkingen geven geen recht op schadeclaims of buitengewone opzegging. Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, die de aanbieder niet kan beheersen, behoudt deze zich een tijdelijke en/of omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de Letstart website voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.

7.2. Voor het onberispelijk functioneren van de Letstart websites zijn enkele systeemvoorwaarden noodzakelijk. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen ten gevolge van het gebruik van andere systeemconfiguraties.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de gebruiker of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker door derden (bijv. door hackers).

8.2. De aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die de gebruiker zelf voor derden toegankelijk heeft gemaakt.

8.3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van de gebruiker.

8.4. De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van Letstart. Voor zover het niet om schade betreffende leven, lichaam en gezondheid gaat, zijn andere schadevorderingen t.o.v. Letstart uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die resulteert uit grove tekortkoming van Letstart of een opzettelijke of grove tekortkoming van een wettelijke vertegenwoordiger van Letstart.

8.5. Elke aansprakelijkheid van de aanbieder of geaffilieerde aanbieders is beperkt tot de jaarlijkse vergoeding die de gebruiker heeft betaald.

9. Gegevensbescherming

9.1. De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de Letstart gebruiker. Verdere informatie over de gegevensverwerking en de gegevensbescherming kan in de privacy verklaring gevonden worden.

9.2. De Letstart gebruiker is op de hoogte, dat de op de server opgeslagen inhoud vanuit technisch oogpunt door de aanbieder op elk ogenblik kan worden ingezien.

10. Herroepingsrecht

10.1. Gebruikers hebben een herroepingsrecht. Klik hier voor het herroepingsformulier.

De Europese commissie heeft een platform voor online geschillen. Letstart is op het moment geen deelnemer aan dit platform.

11. Slotbepalingen

11.1. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

11.2. Op gesloten overeenkomsten tussen aanbieder en Letstart gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook bij de registratie van gebruikers uit andere landen. De bevoegde rechtbank is deze dichtstbijzijnde waar de zetel van de aanbieder zich bevindt.

Meteen starten.

Wil je ook gebruik maken van de krachtigste oplossing om zelf je site te bouwen? Meld je dan meteen aan, je kunt het op elk moment weer stopzetten!

Of meld je eenvoudig aan met je Social Media account.

Als je op aanmelden klikt ga je akkoord met onze algemene voorwaarden